Обяви и конкурси

Разрешение за строеж № 59/ 18.08.2020 г. , № 60/ 19.08.2020 г. и № 61/ 19.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл. 149, ал. 6 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадени Разрешения за строеж от Главния архитект на общината:

 

  1. Разрешение за строеж № 59/ 18.08.2020г. за следните обекти:
  • Подобект 1: ПЛЪТНА ОГРАДА по югозападната граница на ПИ 80501.801.6 – УПИ ІV-5, кв. 14 по плана на гр. Червен бряг, изцяло в собствен имот, съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗУТ, и при условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2 за строежите по ал. 1, т.7 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
  • Подобект 2: НАВЕС ЗА ГАРАЖ със ЗП 40.80кв.м  в ПИ 80501.801.6 – УПИ ІV-5, кв. 14 по плана на гр. Червен бряг, допълващо застрояване по чл. 42, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, строеж от V (пета) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „в“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: В. Йорданова                                                                             

  1. Разрешение за строеж № 60/19.08.2020г. за следните обекти:
  • Подобект 1: ПЛЪТНА ОГРАДА към дъното на УПИ VІІ-320, кв. 25 по плана на с. Бресте, Община Червен бряг, изцяло в собствен имот, съгласно чл. 48, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ, и при условията на чл. 147, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи;
  • Подобект 2: НАВЕС към оградата със ЗП 60кв.м, допълващо застрояване по чл. 42, ал. 2 от ЗУТ, при условията на чл. 147, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ, в УПИ VІІ-320, кв. 25 по плана на с. Бресте, Община Червен бряг, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6 от ЗУТ и чл. 12 от Наредба № 1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: „АНИМАРТУР“ ЕООД

  1. Разрешение за строеж № 61/19.08.2020г. за обект: „Инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща мощност до 30 kW върху покрива на съществуваща сграда и прилежащо пространство“ находяща се в УПИ І-499,  кв. 79 по плана на с. Горник, Община Червен бряг, област Плевен, ул. „Христо Цветков“ № 10, при условията на чл. 147, ал. 1, т. 14 и ал. 2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 6, от ЗУТ и чл. 12 от Наредба №1 от 2003г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: Н. Недялков/ „Мобилукс БГ“ ЕООД

Настоящите Разрешения за строеж подлежат на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването им.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект на Община Червен бряг

20.08.2020 15:54

ДЕН НА РАБОТОДАТЕЛЯ - „ЛЕОНИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – град ПЛЕВЕН

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Червен бряг, в качеството си на посредник на трудовия пазар, отправя покана до търсещите работа лица, за участие в ДЕН НА РАБОТОДАТЕЛЯ - „ЛЕОНИ БЪЛГАРИЯ” ЕООД – град ПЛЕВЕН

 

18.08.2020 15:46

Разрешение за строеж № 55/ 11.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 55/ 11.08.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

13.08.2020 09:00

Разрешение за строеж № 56/ 11.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 56/ 11.08.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

13.08.2020 09:07

Разрешение за строеж № 57/ 11.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 57/ 11.08.2020г. от Главния архитект на Общината. 

 

13.08.2020 09:09

Разрешение за строеж № 58/ 12.08.2020г.

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 58/ 12.08.2020г. от Главния архитект на Общината.

 

13.08.2020 09:12

Обява

ОБЯВИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГОВЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОПФ, ПО ЧЛ. 37И, АЛ. 14 ОТ ЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

 

12.08.2020 10:29

Заповед на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен

Заповед на основание чл.37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ  на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ – Плевен, за назначаване на комисия за  организиране и ръководене сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи, на територията на община Червен бряг

 

 

12.08.2020 10:42