Новини

Планирани присъединявания към електроразпределителната мрежа на територията на Област Плевен за периода 27.04-30.04.2020 г.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД

Пълна информация
Какво да направим, ако имаме симптоми на COVID-19

Видеокип "Какво да направим, ако имаме симптоми на COVID-19" на Министерството на здравеопазването

Пълна информация
Заповед № РД-11-16/21.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на квартали 20 и 21 по действащия регулационен и застроителен план на гр. Червен бряг

Пълна информация
Съобщение до всички превозвачи

COVID-19

Пълна информация
Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 година

Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от ОПФ за стопанската 2020/2021 година

Пълна информация
Разрешение за строеж № 23/14.04.2020 год.

УПИ ХІV-103, в кв.20 по плана на с. Лепица, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Двадесет и първа“ №6

Пълна информация
Разрешение за строеж № 24/14.04.2020 год.

УПИ І-566, в кв.20 по плана на с. Телиш, община Червен бряг, област Плевен, ул. „Георги Дамянов“ №6

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг - 5 кв.

На 16.04.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в V-ти квартал на гр. Червен бряг.

Пълна информация