Новини

Разрешение за строеж № 25/29.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуващи сгради в цех за производство на солни продукти“ с РЗП на преустройваните помещения 346 кв.м. в УПИ ХІІ-489, кв. 33 по плана на с. Телиш, общ. Червен бряг“

Пълна информация
Заповед № РД-11-18/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

Изработва проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХІІ-896, УПИ ХІV-179, УПИ ХV-180, УПИ ХVІ-180, УПИ ХVІІ-180, УПИ ХVІІІ-180 в кв. 15 на с. Радомирци

Пълна информация
Заповед № РД-11-19/29.04.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

Одобрява проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ ХVІ-510.006 по действащия ЗРП на „Бета“ АД, ПИ с идентификатор 80501.510.25 по КККР на гр. Червен бряг

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

На 29 април 2020 г. - ул."Генерал Тошев"

Пълна информация
Съобщение за нарушено водоподаване от ВиК за гр.Червен бряг

На 28 април 2020 г. в гр.Червен бряг

Пълна информация
СЪОБЩЕНИЕ от “В и К“ ЕООД гр. Плевен

На 27.04.2020 г. нарушено водоснабдяване ще има в с. Ракита

Пълна информация
Поканата за кръгла маса, посветена на пътната безопасност по проект ROBG-306 По-добра свързаност на Александрия и Червен бряг към TEN-T мрежата

Покана и формуляр

Пълна информация
Покана за провеждане на заседание на Общинския съвет

На 29 април 2020 г. от 09,30ч.

Пълна информация