Изтичане на срокове за плащане на местни данъци и такси

 

     Община Червен бряг напомня на всички физически и юридически лица, че сроковете за плащане на местните данъци и такса битови отпадъци за 2023 г. са  изтекли на 31.10.2023 г. След изтичане на сроковете за доброволно плащане на всяко задължение се начислява лихва.

      В началото на 2024 г. отдел „Администриране на местните данъци и такси“  ще постави съобщение на видно място за длъжниците, неплатили в срок задълженията си и ще публикува списък на длъжници, включително техния размер, когато общото задължение надвишава 5000 лв.

 

С уважение,

 

АТАНАС АТАНАСОВ /П/

Кмет на Община Червен бряг