Обява за набиране на кандидати за работа като обществени възпитатели

 

О   Б   Я   В   А

Общинската комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни към община Червен бряг набира кандидати за работа като обществени възпитатели.

         Изисквания:

  1. завършено висше образование, специалност юрист, социолог, психолог, педагог
  2. опит и умение за работа с деца
  3. не осъждан
  4. да не участва в общности с асоциални насочености

 Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от ОбКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институции, имащи отношение към проблемите, свързани с възпитанието на децата.

  При кандидатстване се подават следните документи:

  • Заявление до председателя на ОбКБППМН;
  • Автобиография;
  • Свидетелство за съдимост.

Срок за подаване на документи - 30.11.2023г.  включително в информационния център на Община Червен бряг.