Съобщение

 

С писмо № 494/7.2 от 29.08.2023 г. на Държавен фонд „Земеделие“, Община Червен бряг беше уведомена, че е одобрен проект № BG06RDNP001-7.017-0044 по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Предметът на Договора е изпълнението на проект „Реконструкция и/или рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Червен бряг, община Червен бряг, област Плевен“, а именно ул. „Струга“ и част от ул. „Отец Паисий“ в гр. Червен бряг.

Размера на безвъзмездната финансова помощ е 1 643 568,35 лв., представляващ 100% от одобрените инвестиционни разходи.

Целите на проекта са в съответствие с главната цел на процедурата, а именно: повишаване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на уличната и тротоарната настилка, както и осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и пешеходците.

Реализирането на настоящия проект ще подобри жизнената средата и качеството на живот, което ще допринесе за задържане на населението в общината и за привличане на повече туристи и постоянно пребиваващи, ще се създадат условия, които биха могли да привлекат инвеститорите, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в общината, развит туризъм и заетост.