Съобщение

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ,  ЧЕ НА 31.07. 2023 г. ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ВНАСЯНЕ НА ТРЕТА ВНОСКА ОТ ДЪЛЖИМИЯ ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2023 г.

 

С УВАЖЕНИЕ,

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг