СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

 

Община Червен бряг уведомява, че на 11 и 12 юли 2023 година при благоприятни климатични условия стартират първите годишни обработки на паркове, градини и зелени площи, зелени ивици към транспортни обекти, речни корита на територията на общината срещу кърлежи, комари и гризачи (дезакаризация и дезинсекция).
Ще бъде извършена ДЕЗИНСЕКЦИЯ срещу бълхи и комари на 100/сто/ дка тревни площи общинска собственост и ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ срещу кърлежи и бълхи на 94.450 /деветдесет и четири дка и четиристотин и петдесет квадратни метра/дка тревни площи общинска собственост, на територията на гр. Червен бряг и кметствата в община Червен бряг.
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗИНСЕКЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
гр. Червен бряг
- Градска градина
- Градски стадион
- Спортна зала
- Парк „Голеж”
- Централна градска част
- Старото корито на река Златна Панега от хранителния магазин на реката в Vквартал до надлеза на ЖП линията Червен бряг - Плевен
- Заблатен участък между дигата на река Златна Панега, река Искър, сметището, пункт за вторични суровини и градски стадион
- Заблатен участък „Чомаковски трапове” между поречието на река Искьр и пьтя за гр.Червен бряг и с.Чомаковци
гр. Койнаре
- Заблатен участък започващ от бента на река Искър до изхода на гр. Койнаре -
с. Глава
с. Чомаковци
- Канал по ПГЗС ,Ал. Стамболийски” през центъра на с. Чомаковци до влизането му в река Искър
с. Реселец
- Участък в местността „Гърлото” от двете страни на река Речен и вливането й в река Искър
- Парк в центъра
с. Телиш
- Канал започващ от язовир Телиш до влизането му в язовир Горни Дъбник


СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ, В КОИТО ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНА ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ НА ТРЕВНИТЕ ПЛОЩИ В ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ И КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ
1.с. Бресте
- двора на детската градина -1000 кв. м.
2. с. Глава
- стадион— 5 000 кв. м.
З. с. Горник
- парк - 4 000 кв. м.
е двор на училище - 1 000 кв. м.
4. с. Девенци
- стадион - 5 ООО кв. м.
5. гр. Койнаре
- стадион - 5 000 кв. м,
- парк „Стария дъб” - 2 000 кв. м.
6. с. Реселец
- парк - 2 000 кв. м.
- екопътека - 17 000 кв. м.
7. с. Рупци е парк - 2 ООО кв. м.
8. с. Телиш
• 26р. паркове - 2 000 кв. м
9. с. Чомаковци
- стадион - 5 000 кв. м.
- парк - 4 000 кв. м.
10. с. Лепица
- стадион - 5 000 кв. м.
- парк - 2 ООО кв. м
- двора на детската градина - 1000 кв, м.


11. гр. Червен бряг
- градска градина — 7500 кв. м.

- централна градска част - 3450кв. м.

- спортна зала - 1600 кв. м.
- плувен басейн в кв. 110 — 1700 кв. м.

- градски стадион - 5000 кв. м.
- кв. 30 бл. „Лонгоза” - 850 кв. м.
- Детска площадка в кв. 79-а - 2000 кв. м.
- Детска площадка в кв. 15 - 600 кв. м.
- Детска площадка в кв. 68 ул. „Търговска" - 750 кв. м.
- помощно игрище и диги към стадиона - 8 000 кв. м.