Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрелост” на посевите от житни култури

 

З  А  П  О  В  Е  Д

№ РД-09-291/06.07.2023 година

 

          На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед № РД-04-99/06.05.2023г. на директора на ОД „Земеделие“ – Плевен към Министерството на земеделието и във връзка с Наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи,

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрелост” на посевите от житни култури

на територията на община Червен бряг.

 1. Кметовете на населените места да направят разясняване и разгласяване по местната радиоуредба за изискванията на Наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. сред населението.
 2. Кметовете на населените места, ръководителите на земеделски кооперации, сдружения, ползватели и др. организации са длъжни да извършат следното:
 • да се провери състоянието и приведат в изправност пожарните хидранти, пожарните кранове, водоеми, п.п. помпи и др., намиращи се на съответната територия
 • Преди започване на жътва: Земеделските производители да осигурят разпарцелиране на масивите на участъци не повече от 800 дка за ежедневна работа, да разжънат, изнесат сламата и заорат ивица с ширина не по-малка от 6 м, да осигурят трактор с 4-корпусен плуг за всяка агрегатна група, да организират и проведат обучение – инструктаж на всички механизатори и участници в кампанията по прибиране на реколтата, да организират наблюдение на посевите и селскостопанската техника, която остава на полето след работа
 • осигуряване механичното отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътищата – общинска собственост, минаващи през и/или покрай житни посеви
 • да се провери състоянието и приведат в изправност наличните п.п. уреди и съоръжения
 • да се осигурят пътища и подстъпи до водоизточниците за пожарни нужди
 • от влизането в сила на тази заповед до окончателното прибиране на реколтата от полето и изораването на стърнищата, паленето на огън и пушенето да става на обезопасени места, отстоящи на разстояние от посевите най-малко 100 м
 • недопускане в земеделските земи и извън тях (крайпътни ивици и слогове) използването на открити огнеизточници
 • да се поставят на видни места край площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с изискванията на Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа (ДВ, бр. 3 от 2009г.)
 • при забелязан горски или полски пожар незабавно да се уведомяват органите на  РСПБЗН – гр.Червен бряг на тел. 112.

           Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички кметове на кметства за сведение и изпълнение, както и да се излъчи по местната кабелна телевизия и да се прочете по общинския радиовъзел.    

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-н Иван Новкиришки – зам.-кмет на община Червен бряг.

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ