Съобщение

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга, заедно с необходимите документи от участниците, за покупко – продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда /апартамент/ с идентификатор 80501.805.411.2.18 с площ 68,01 кв. м. с прилежащи части: маза № 18 с площ 5,50 кв. м. и 2,706 % идеални части от общите части на цялата сграда с адрес: град Червен бряг, ж.к. „Победа“, бл. 6/70, вх. А, ет. 6, ап. 18, актуван с АОС № 2465/22.04.2020 г.

 

    Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване чрез  представяне на  заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/ ден преди търга, както и необходимите документи от участниците за покупко – продажба на поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор 80501.807.201, с площ 1874.00 кв. м., начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, трайно предназначение на територията – урбанизирана, находящ се в гр. Червен бряг, бул. „Европа“ № 7, съгл. АОС № 2757/18.01.2023 г.