НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

На основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), общинска администрация – Червен бряг приема, в срок до 10 март 2023 година, заявления за ползване на общински пасища, мери и ливади от собствениците на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ.
Към заявлението (по образец) се прилагат:

 

01.03.2023 11:48