Съобщение

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в Център за административно обслужване /ЦАО/, ден преди търга и необходимите документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за покупко-продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 80501.807.110, с площ 2049 кв. м., начин на трайно ползване: незастроен имот за производствен, складов обект, трайно предназначение на територията – урбанизирана, находящ се в гр. Червен бряг, ул. „Южна промишлена“.

Дата, час и място на провеждане на търга – 07.07.2022 г. от 11:00 часа, в стая 406, 4 етаж на общинска администрация гр. Червен бряг.

Цена на тръжните документи – 50,00/петдесет/лева без ДДС, които се получават в стая 404 на Общината, срещу представяне на квитанция за внесена сума в касата на общината в Център за административно обслужване /ЦАО/.

Краен срок за закупуване на документация за участие: до 15:00 часа на 05.07.2022 г. /При повторен търг до 15:00 часа на 12.07.2022 г./.

Начална тръжна продажна цена: не по - ниска от 15 800,00 /петнадесет хиляди и осемстотин/ лева без ДДС.

Депозит за участие –  в размер на 10 % от началната тръжна продажна цена, внесен по банкова сметка BG58DEMI92403300081716, BIC DEMIBGSF при „Търговска банка Д” АД –ФЦ Плевен, до 16:00 часа на 06.07.2022 г. /При повторен търг до 16:00 часа на 13.07.2022 г./.

Срок за подаване на заявление за участие - до 16:00 часа на 06.07.2022 г. в и Център за административно обслужване /ЦАО/. /При повторен търг до 16:00 часа на 13.07.2022 г./.

При липса на кандидати повторен търг ще се проведе на 14.07.2022 г. от 11:00 часа в стая 406 на общинска администрация, при същите условия, след закупуване на нова тръжна документация за участие в публичен търг, съгласно чл.69 от НРПУРОИ.

 

За информация: гр. Червен бряг, ул. „Антим І” № 1, тел. 0659/9 34 65

 

 

Д-Р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ

Кмет на Община Червен бряг