Ред за регистрация на бежанци от Украйна

 

По повод на множество постъпили запитвания за процедурите, свързани с настаняване и регистрация на бежанци от Украйна, имайте предвид следното:

✅Ръководството на Община Червен бряг се обръща с молба към гражданите, собствениците на хотели и къщи за гости, които могат да предоставят безвъзмездно жилища на бежанци от Украйна, да изпращат информация на e-mail: [email protected] и [email protected].

✅Информацията задължително трябва да съдържа данни за капацитета на жилището (площ, брой стаи, санитарен възел, вид на отоплението, оборудване и др.), точен адрес, лице за контакт и телефон за връзка.

✅Всеки, който приеме украински граждани в дома си или в притежаван от него имот е нужно в най-кратък срок (3 дни), да уведоми за това кмета на общината, кмета на населеното място и Районно управление град Червен бряг, за да бъдат лицата регистрирани. Постъпилите заявки ще бъдат предоставени за координация на компетентните държавни органи.

Може да заявите готовността си за настаняване и на 0659/926-30 дежурен към Община Червен бряг, както и на мобилни номера:

0884302165

0884899960

‼️Какво трябва да направите, ако искате да настаните или да съдействате за регистрация на бежанци от Украйна?

✅Адресна регистрация

В срок от 3 дни след като идващите от Украйна се настанят, лицето или фирмата, предоставили им подслон, са длъжни писмено да уведомят Дирекция „Миграция“ или РУ на МВР по местонахождението на имота, в който са настанени. Ако отидете в РУ на МВР, обикновено това е мястото, където българските граждани подменят документите си за самоличност. Украинският гражданин и собственикът на имота трябва да представят документ за самоличност, както и да попълнят адресна карта по образец. Такава адресна карта ще получите на място или можете да попълните предварително като изтеглите образеца от сайта на Община Червен бряг или от https://www.aref.government.bg/.

Регистрацията е безплатна. Не се заплащат никакви държавни такси.

Адресната карта се попълва в два екземпляра. След обработката й от служителя на МВР, единият екземпляр се връща на лицето, предоставило подслон. Регистрацията се извършва незабавно и приключва с едно посещение в РУ на МВР.

✅‼️Получаване на статут на бежанец

Тъй като в момента в Украйна се води война, всички идващи от там, могат да получат престой, по-дълъг от 90 дни, като бежанци, потърсили закрила в България.

За целта трябва да се подаде молба за предоставяне на международна закрила пред длъжностно лице на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) или пред друг български държавен орган, който ще я препрати на ДАБ при МС, тоест за община Червен бряг в РУ- Червен бряг, който ще я препрати към Агенцията.

Молбата трябва да съдържа искане за предоставяне на международна закрила от Република България. Можете да изтеглите молбата от https://www.aref.government.bg/ или от сайта на Община Червен бряг.

✅‼️След регистрация ще Ви бъде издадена регистрационна карта, която трябва да носите постоянно у себе си до приключване на производството.

Ако сте родител и придружавате в Република България вашето ненавършило 18-годишна възраст дете, Вие можете да поискате закрила и за него. В този случай при явяването Ви в териториалното поделение детето/децата следва да бъдат с Вас.

Ако сте непридружен малолетен или непълнолетен чужденец, можете да подадете молба за предоставяне на международна закрила от собствено име. В такъв случай ще Ви бъде назначен представител от Националното бюро за правна помощ, който ще Ви представлява по време на производството за международна закрила.

✅‼️След регистрирането Ви, по време на производството за предоставяне на международна закрила, Вие ще имате следните права:

• да останете на територията на Република България;

• да получите регистрационна карта;

• на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани;

• на психологическа помощ;

• на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани;

• на преводач или тълковник;

• на подслон и храна.

Предоставянето на статут на бежанец или хуманитарен статут отнема време. Докато трае производството по предоставяне на статут, документът за самоличност се задържа от ДАБ, които издават на подалия молба за закрила регистрационна карта. Тази карта е вид документ за самоличност. Тя съдържа личните данни, снимката и личния номер на чужденеца. Този документ е с валидност от 90 дни. Ако производството по предоставяне на статут не е приключило в този срок, регистрационната карта се подновява. С този документ лицето има право да работи без разрешително за работа, да открие своя банкова сметка, да получи медицинско обслужване, както и всички права, каквито имат и българските граждани без правото на гласува или да бъде избиран.

⚠️Допълнителна информация можете да получите на място в Регистрационно-приемателните центрове на ДАБ при МС, на следния email: [email protected]

или на телефони: +359 876 388 427 или +359 876 388 437.