Обява за провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 година

 

О Б Я В А

          На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 29, ал. 3 и чл.31 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Червен бряг , ръководството на община Червен бряг кани всички кметове на населени места от общината, бизнес организации, неправителствени организации и граждани  от   общината  за  провеждане на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2022 година.

            Публичното обсъждане ще се проведе на 22.03.2022г. от 11,00 часа в ритуалната зала на гр. Червен бряг.

 

Д-р  Цветан Костадинов

Кмет на Община Червен бряг