Отдел "Социални дейности"

 

    Началник отдел : Нели Нанкова; 

e-mail: [email protected]Тел: 0887 031212; Приемен ден : всеки четвъртък от 15:00 до 17:00 часа;

 

Социалната политика на Община Червен бряг се реализира в съответствие със Закона за социално подпомагане, Закона за социалните услуги, Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Червен бряг, Годишен план за развитие на социалните услуги и е насочена към подкрепа и осигуряване на равен достъп до всички обществени сфери на деца и възрастни от  рисковите групи в обществото.

Социалните услуги са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се предоставят в специализирани институции и в общността. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на лицата за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.

Отдел „Социални дейности” в йерархично отношение е на пряко подчинение на зам.- кмета на общината.

Функции на отдел „Социални дейности“:

1. Отговаря за провеждането на последователна, активна и целенасочена социална политика с активното участие на всички заинтересовани страни. В дългосрочен план цели прилагане на интегриран подход и въвеждане на превантивни модели в работата, с цел предотвратяване на социалното изключване

2. Контролира, координира и оказва методическа помощ на социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции.

3. Изготвя методически указания по предоставяните социални услуги на деца и възрастни в неравностойно социално положение.

4. Извършва проверки и осъществява контрол в социалните услуги, предоставяни в общността и в специализираните институции, относно качеството на услугите, спазването на нормативните актове и управлението на предоставената материална база, общинска собственост.

5. Изготвя краткосрочни и дългосрочни програми, стратегии и годишни планове, свързани със социалната политика на  общината, касаещи хората с увреждания.

6. Разработва и участва в програми и проекти, надграждащи социалната политика на  общината.

7. Организира и координира изпълнението на Общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция "Социално подпомагане" и отдел „ ХД“;

8. Подготвя предложения до Общинския съвет в сферата на социалните дейности;

9. Реализира конкретни социални програми и проекти, насочени към уязвими групи лица, с национално или с европейско финансиране, като координира съвместната дейност с неправителствени организации;

10. Участва в различни междуведомствени механизми със социална, здравна и образователна проблематика;

11. Осъществява връзки с институции и организации, имащи отношение към решаване на социални  проблеми в общината

12. Координира и подпомага дейността на  пенсионерските клубове, клубове на инвалида и др. на територията на общината;

13. Приема и обработва заявления за извършване на социални погребения за сметка на бюджета на община Червен бряг на социално слаби, самотни, без роднини, бездомни и починали в заведения за социални услуги.

 

      Социални услуги предоставяни от Община Червен бряг:

       Правилници, стратегии и други нормативни документи :