Обявление за подбор на потребители

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР –  ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД

5980, гр. Червен бряг, обл. Плевен, ул. «Яне Сандански» №61

тел,Факс : 0878508596; E-майл:[email protected];

 

О Б Я В Л Е Н И E

за подбор на потребители

 

Във връзка с изпълнението на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“,  Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.060-0003-C01, финансиран по процедура BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г, „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД, уведомява жители на Община Червен бряг, че набира желаещи да ползват услугите на проект „Мобилни здравно-социални услуги за възрастни хора и лица с увреждания в домашна среда“.

Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено място. Предоставянето на здравни и социални услуги  ще бъде изцяло на терен, в домовете на потребителите. Услугите  ще включват различни дейности за преодоляване на ограниченията в самостоятелния начин на живот, с които се сблъсква конкретния потребител, както и превенция на рисковете.

Кандидатите, които могат да ползват услугите по настоящия проект, съфинансиран от Европейския социален фонд,  следва да бъдат от кръга на лицата, попадащи в обхвата на целевите групи по проекта:

  • Хора с  увреждания (в т.ч. с физически , сензорни, множествени увреждания, умствена изостаналост и психически заболявания) на територията на Община Червен бряг
  • Хора над 65 г. в  невъзможност за самообслужване в т.ч.  самотно живеещи възрастни хора на територията на Община Червен бряг;
  • Възрастни хора в риск на територията на Община Червен бряг.

.

      Продължителността  на предоставяне на социалните и здравни услуги е в срок не по-късно от 26.05.2022 г.

Очаквана начална дата на стартиране предоставянето на услугите – м. февруари 2022 г.

При кандидатстване желаещите да ползват мобилни здравно-социални услуги в домашна среда,  представят следните задължителни документи:

  1. Заявление (по образец);
  2. Документ за самоличност на лицето и законният му представител, ако има такъв (за справка);
  3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (копие): експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи;
  4. Копие от документ с данни за личния лекар на кандидата (имена на личен лекар, адрес и телефон за връзка при необходимост);
  5. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец)

 

Заявления за включване на кандидат-потребители в проекта, ще се приемат до 20.12.2021 г.

Всички кандидат-потребители подали заявления при първоначалният прием ще вземат участие при подбора на потребителите, които ще започнат да получават услуги в домашна среда от месец февруари 2022 г. Всички останали кандидат-потребители, ще бъдат включени в списък на резервните кандидати, и при възможност, ще бъдат включвани в проекта.

 

Краен срок за подаване на заявленията за първоначален подбор на потребители –20.12.2021 г.

 

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени, кандидат-потребителите могат да получат:

  • в сградата на „Медицински център – Червен бряг“ ЕООД, гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански“ № 61;

 

За повече информация: „Медицински център – Червен бряг“ЕООД 

ул. „Яне Сандански” № 61