Конкурси за общински длъжности

Конкурс за управител на "Хърхов" ЕООД

    Обявление за провеждане на конкурс за управител на "Хърхов" ЕООД

    Заповед за обявяване на конкурс

    Вътрешни правила

,    Заявление за участие - образец

    Декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗПП - образец

    Декларация по чл. 20, ал. 1 от ЗПП - образец

Дата на публикуване: 21 април 2023 год.

 

 

 

В изпълнение на Решение № 778/31.01.2023 г. на Общински съвет – Червен бряг, при условията на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и Наредба за реда за учредяване  и упражняване правата на община Червен бряг в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие, приета с решение на Общински съвет № 485/2021 г., комисията, назначена със Заповед  № РД- 09-47/15.02.2023 г. на Кмета на община Червен бряг

ОБЯВЯВА :

 Конкурс за възлагане управлението наМногопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД  ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 1, за срок от (3) три години. ............

 

    Обявление - дата на публикуване 10.03.2023 г.

    Заявление за участие

 

 

 

 

Конкурс за избор на управител на „Хърхов“ ЕООД - дата на публикуване: 27 май 2022 год.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Управител на МБАЛ – Червен бряг ЕООД“  в Община Червен бряг - дата на публикуване: 11 май 2022 год.

 

В изпълнение на Решение №541/28.02.2022 г. на Общински съвет – Червен бряг, при условията на Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването и Наредба за реда за учредяване  и упражняване правата на община Червен бряг в публичните предприятия и търговски дружества с общинско участие, приета с решение на Общински съвет № 485/2021 г., комисията, назначена със Заповед  № РД- 09-138/30..03.2022 г. на Кмета на община Червен бряг

ОБЯВЯВА:

Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение - Червен бряг“ ЕООД  ЕИК *************, със седалище и адрес на управление: гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 1, за срок от (3) три години.

Обявление - публикувано на 04.04.2022 г.

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Червен бряг със седалище и адрес : 5980, гр. Червен бряг, ул. „ Антим I“ №1,  на основание чл. 91 от КТ и заповед № РД-09-48/07.02.2022 г. на кмета на Община Червен бряг, обявява конкурс за назначаване на служител при следните условия:

Обявление- публикувано на 07.02.2022 г.

 

 

Протокол с окончателни резултати от конкурса за директор на ДГ "Бодра смяна" Червен бряг и за директор на ДГ "Снежанка" с. Рупци

Дата на публикуване: 19 януари 2022г.

 

Резултати от проведен първи етап на конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР“  на ДГ „БОДРА СМЯНА“, гр. Червен бряг

Дата на публикуване: 6 януари 2022г.

 

Резултати от проведен първи етап на конкурс за заемане на длъжността „ДИРЕКТОР“  на ДГ „СНЕЖАНКА“, с. Рупци, Община Червен бряг

Дата на публикуване: 6 януари 2022г.

 

Конкурс за избор на управител на "Хърхов" ЕООД, ЕИК 203417990, седалище и адрес на упавление: гр. Червен бряг, ул. "Княз Борис I" №2

Правила за провеждане - пълен текст

Дата на публикуване: 13 декември 2021г.

 

Протокол от проведен конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Зора“, гр. Червен бряг - дата на публикуване 08.11.2021 г.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на ДГ „Зора“, гр. Червен бряг - дата на публикуване 29.10.2021 г.

 

Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на  детска градина в Община Чревен бряг

Община Червен бряг на основание  чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищно и училищно образование и утвърдени Правила за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на  детска градина в Община Чревен бряг и Заповед  на кмета на община Червен бряг № РД-09-513/27.09.2021 г.

Обява - пълен текст

Приложение №1

Приложение №2

Дата на публикуване: 27 септември 2021г.