Обявява за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1

Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“,

обявява прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.311 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“

Основна цел на процедурата:

Насърчаване развитието на туризма, чрез инвестиции в материалното културно и природно наследство и съхранение и опазване на нематериалното културно и природно наследство

Специфична цел 1: Насърчаване развитието на инфраструктура за развитие на туризъм, чрез подкрепа на обекти на местното природно, културно и историческо наследство и туристическа инфраструктура.

Специфична цел 2: Съхранение на местната идентичност и култура, чрез възстановяване, опазване и развитие на местното културно наследство и традиции, и съхранение  на природното наследство.

 

Допустими кандидати по процедурата са:

За комбинация от двата вида дейности от Групи А и Б – интегриран проект, както и само от Група А. Инвестиционни дейности:

  • Община Червен бряг;
  • Община Искър;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

За проекти само от Група Б. „Меки мерки“ в областта на нематериалното културно и природно наследство:

  • Община Червен бряг;
  • Община Искър;
  • Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
  • Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;
  • Образователни институции с местно значение – училища и детски градини

 

Първи срок за подаване на проектни предложения:

Начален срок за подаване на проектните предложения:  08.04.2021 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения:          31.05.2021 г. до 17,00 часа

 

*Втори срок за подаване на проектни предложения:

Начало на прием: 02.08.2021 г.   

Краен срок:            02.09.2021 г., 17,00 часа.

*Вторият прием ще бъде проведен при наличие на остатъчен финансов ресурс след първия прием.

Подробна информация и документите за кандидатстване са достъпни:

-       в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg

-       на електронната страница на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър” на интернет адрес http://mig-kk.eu/   

 -       на сайта на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - http://www.eufunds.bg.

Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България - ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.