Конкурси за държавни служители

З А П О В Е Д 


№ РД-09-350/01.07.2020 г. 
 Със Заповед № РД-09-329/19.06.2020 г. е обявен конкурс за длъжност „Началник отдел “Териториално и селищно устройство“ в общинска администрация Червен бряг. В същата е посочен срок за подаване на документи от кандидатите - всеки работен ден от 8,30 ч. до 12,30 ч. и от 13,00 ч. до 17,00 ч. до 30.06.2020 г. вкл..  

Заповед за прекратяване на конкурс ТСУ - пълен текст - дата на публикуване: 01.07.2020 г.

 

 

З А П О В Е Д

№ РД-09-329/19.06.2020 г.

              На основание чл. 44, ал 2  от ЗМСМА, чл.10 и чл.10а, ал. 1  от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители

НАРЕЖДАМ:

 

Заповед за конкурс ТСУ - пълен текст  - дата на публикуване: 19.06.2020 г.