Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че е издадена Заповед № РД-11-20/15.05.2020г. на Кмета на Община Червен бряг, с която се разрешава  да се изработи проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ ХХХVІІ-844 и УПИ Х - „За обществено жилищно строителство, магазини и гаражи“, кв. 34 по действащия регулационен план, а по КККР на гр. Червен бряг – имоти с идентификатори 80501.802.276 и 80501.802.289.

 На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, заповед № РД-11-20/15.05.2020г. не подлежи на оспорване.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг