Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г.

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 28/12.05.2020г. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на част от съществуваща „Фурна“ за „Магазин за хранителни стоки“ със ЗП 78,42кв.м в УПИ III-624, кв.1 по плана на с. Радомирци,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ и чл.11 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: К. Д. КОСТОВ в качеството му на упражняващ търговска дейност като Едноличен търговец с фирма ЕТ „КАЛИНА-24 – КАЛИН КОСТОВ“

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг