Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор върху строителните и монтажни работи във връзка с изпълнение на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500)  по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”,  Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020“
  • №: 974972
  • Възложена
  • 30.04.2020