Разрешение за строеж № 25/29.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 25/29.04.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:

„Преустройство на съществуващи сгради в цех за производство на солни продукти“ с РЗП на преустройваните помещения 346 кв.м. в УПИ ХІІ-489, кв. 33 по плана на с. Телиш, общ. Червен бряг“,

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „г“ от ЗУТ.

Възложител: „Нутриксреволюшън“ ООД.

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

 

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг