УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ, ОБОРУДВАНЕ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ - КМЕТСТВА, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ”
  • №: 971493
  • Възложена
  • 08.04.2020

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Услуга – Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи.  
Предметът на обществената поръчка е  Упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на строително и монтажни работи на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински административни сгради-кметства, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност, на територията на Община Червен Бряг”.
Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно: упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка и изготвяне на технически паспорт за обектите.

Проекти: Дата на публикуване - 08.04.2020г.