Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020
  • №: 963009
  • Възложена
  • 04.03.2020

Изпълнение на инженеринг (изготвяне на инвестиционен проект фаза „работен“, авторски надзор и строителство) на обект: “Рехабилитация на общински път PVN 1187 (Червен бряг – Чомаковци – Девенци -Телиш от км 8+500 до км 16+500) по проект „По-добра връзка на Александрия и Червен бряг към ТЕН-Т мрежата”, Програма „Интеррег V-А” Румъния – България 2014-2020

Идеен проект 2.2 – Дата на публикуване: 04.03.2020г.

Дата на публикуване Файл
01.09.2023   Допълнително споразумение №1
01.09.2023   Обявление за изменение
04.03.2020   Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Обявление за поръчка – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Инженеринг-Документация за участие – Дата на публикуване: 04.03.2020г.
04.03.2020   Идеен проект 1
04.03.2020   Идеен проект 2-1
04.03.2020   Идеен проект 3-1
04.03.2020   Идеен проект 3-2
04.03.2020   Идеен проект 4
19.03.2020   Отговор на запитване
19.03.2020   Решение за изменение
25.03.2020   Отговор на запитване
22.04.2020   Отговор на запитване
23.04.2020   Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
29.05.2020   Протокол №1
27.07.2020   Съобщение за отваряне на ценови предложения
30.07.2020   Протокол №2 и №3
30.07.2020   Решение за избор на изпълнител
30.10.2020   Съобщение за удължаване срока на валидност на офертите
21.12.2020   Договор и приложения
21.12.2020   График
21.12.2020   Обявление за възложена поръчка