Заповед РД-09-192

 

ЗАПОВЕД

№ РД-09- 92/30.03.2020 г.
На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. и Заповед №РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:


I.    Допълвам моя Заповед № РД-09-181/21.03.2020 г., както следва:
1. Създава се нова точка 1а със следния текст:
la. Забранява се посещението на екопътека „Текстонски гребен" Калето" - с. Реселец, парк „Голеш" - гр. Червен бряг и прилежащите беседки и полянки. За целта кмета на с. Реселец и звено „Инспекторат" да поставят табели на гореспоменатите места.
2. Създава се нова точка 5 със следния текст:
„5. Всички лица, когато се намират в закрити или на открити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице"
11. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез всички средства за масово осведомяване, до кметове на населени места, РУ на МВР и звено „Инспекторат" за сведение и изпълнение.
 
III. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР и звено нспекторат .