Заповед РД-09-188 на кмета на община Червен бряг

 

З А П О В Е Д № РД-09-188/26.03.2020 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, Заповед №РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID -19 на територията на страната и обявеното с Решение на Народното събрание на Република България извънредно положение

НАРЕЖДАМ:

І. Изменям мои Заповеди № РД-09-167/13.03.2020 г., № РД-09-168/16.03.20г., № РД-09-169/16.03.20 г., № РД-09-171/18.03.20 г. и № РД-09-181/21.03.20г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки до 12 април 2020 година, включително.

ІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез всички средства за масово осведомяване, до кметове на населени места, РУ на МВР, звено „Инспекторат“, дейност „ПВЗ“, директорите на училища, детски градини и детска ясла и за сведение и изпълнение,

ІІІ. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на РУ на МВР и звено „Инспекторат“.

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /П/ Кмет на община Червен бряг