Заповед РД-09-179 на кмета на община Червен бряг

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.29,чл.31 и чл.63, ал.5 от Закона
за здравето, №РД-01-139/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и във
връзка с регистрирани случаи на COVID -19 на територията на България

НАРЕЖДАМ:
І. Изменям Заповед № РД-09-169/16.03.2020 г. и Заповед № РД-09-
171/18.03.2020 г., както следва:


1. В Заповед № РД-09-169/16.03.2020 г. , текстът на т.9 се изменя така:
„ На територията на общински пазар да се създаде организация за обработка с
дезинфекционни разтвори два пъти дневно“.
2. Създава се нова т. 9а в Заповед № РД-09-169/16.03.2020 г. с текст:
т.9а.“ Забранява се продажбата на всякакъв вид стоки от маси на открито“.
3. В Заповед № РД-09-171/19.03.2020 г. се създава нова т. 6 :
„ т. 6. Всички физически и юридически лица, които са собственици или
управляват обекти с обществено предназначение или други обекти, които
предоставят услуги на гражданите, на които не им е забранено извършването на
дейност, съгл. т.1 от Заповед № РД- 01-124/13.03.2020 г. на Министъра на
здравеопазването, да организират дейността си по начин, който не допуска
събирането на повече от две лица над 60 годишна възраст в помещението, където
се предоставят услугите и прилежащите към тях площи на открито, като указват
необходимостта да се спазва дистанция от най-малко 1-1,5 м. между лицата“.
ІІ. Настоящата заповед да се сведе до знанието на кметове на населени места,
РУ на МВР и всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение, както и да
се публикува на интернет страницата на община Черен бряг и но КТ „ ЕТА“
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Данаил Тоновски –
гл. експерт „Инспекторат“.

Д-р ЦВЕТАН КОСТАДИНОВ /П/
Кмет на община Червен бряг