Разрешение за строеж № 09/25.02.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 09/25.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект:
„Едноетажна офис сграда“ при наличие на декларация за съгласие от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД с РЗП 57.99 м2 в УПИ Х, кв.164А по ПРЗ на гр. Червен бряг с идентификатор 80501.806.470 по КК и КР на гр. Червен бряг, на ул. „Паисий“ №82,
строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква „а“ от ЗУТ и чл.10, ал.1, т.4 от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Възложители: Митко Стоянов.
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.


Арх. Пламена Агалова
Главен архитект община Червен бряг

 

 

06.03.2020 14:32