Публичен търг с тайно наддаване

О   Б   Я   В   А
 

Община Червен бряг обявява публичен търг с тайно наддаване, чрез представяне на заявленията в ЦУИГ ден преди търга и необходимите  документи от участниците в деня на търга пред тръжната комисия за отдаване под наем на общински недвижими имоти, представляващи магазини № 3.2, № 3.12, № 3.14, № 3.15, № 3.25, № 8.2 за търговия, находящи се на Общински пазар гр. Червен бряг, за срок от 5 /пет/ години.

 

 

26.02.2020 12:45