Разрешение за строеж No 07/ 18.02.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 07/18.02.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: „Монтаж на инсталация за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW в/у покрива на съществуваща едноетажна жилищна сграда и прилежащото пространство“, находяща се в УПИ VІ-6 в кв.57 по плана на с. Лепица, община Червен бряг, ул. „Двадесет и трета“ №30, при условията на чл.147, ал.1, т.14 и ал.2 от ЗУТ, строеж от VІ (шеста) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.6, от ЗУТ и чл.12 от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложители: Мирослав Иванов и „М СОЛАР 08“ ЕООД.
Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

 

26.02.2020 12:30