Секретар на община

Секретар: Антоанета Костадинова

e-mail: [email protected]

Телефон: 0659/ 9 20 20

Приемен ден : всеки срада от 15:00  до 17:00 часа

Секретарят на общината е държавен служител и се назначава и освобождава от кмета на общината по реда на ЗДСл..

Секретарят на общината не може да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъдат контрольори, управители или прокуристи в търговски дружества, търговски пълномощници, търговски представители, търговски посредници, синдици, ликвидатори или да участват в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата им;

Секретарят на общината организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове.

Секретарят на общината организира и отговаря за:

 1. Дейността на общинската администрация, условията на работата на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. Деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. Дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване;
 4. Разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. Работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и ЮЛ;
 6. Поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината;
 7. Организационно-техническата поддръжка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 8. Организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 9. Организира провеждането на атестирането на служителите в общинската администрация;
 10. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите на общинската администрация;
 11. Утвърждава вътрешни правила за организация на административното обслужване, които регулират взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от и в тях действия;
 12. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на закона за администрацията, закона за държавния служител, административно-процесуален кодекс /АПК/, закона за опазване на личните данни, закона за достъп до обществена информация и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;  
 13. Осигурява технически и организира международното сътрудничество на общината, двустранните и многостранни проекти, в които участва;
 14. Отговаря за експлоатацията и поддръжката на автопарка на общинската администрация;
 15. На пряко подчинение на  Секретаря на общината е  дирекция “Административно и правно обслужване“ , отдел ГРАО и старши специалисти КАО в кметствата;

Изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове или възложени със заповед от кмета на общината.