Разрешение за строеж №02/15.01.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

    На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж №02/15.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

„Надземен резервоар за пропан-бутан, газколонка за зареждане на МПС и пункт за пълнене с газ на бутилки с обем до 5  на територията на съществуваща бензиностанция в ПИ с идентификатор 37863.227.5 по КК и КР на гр. Койнаре, строеж от І /първа/ категория, съгласно чл.137, ал.1, т.1, б. “г“ от ЗУТ и Приложение №1 към чл.2, ал.13, т.144 /класификатор на строежите по чл.2, ал.4 и ал.10, т.1 и 2/ от изменената Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.

Възложител: “Радмари груп“ ЕООД гр. Червен бряг

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

Дата на обявяване: 15.01.2020 год.

 

12.02.2020 11:43