Разрешение за строеж № 01/07.01.2020 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ Община Червен бряг съобщава, че има издадено Разрешение за строеж № 01/07.01.2020 год. от Главния архитект на общината за обект: 

  1. „Нова ограда с Н=2.20 м. /плътна/ по чл.48, ал.4 от ЗУТ и 
  2. „Магазин за промишлени стоки“ – постройка на допълващо застрояване към новата ограда, съгласно чл.42, ал.2 от ЗУТ“ с РЗП 64.94 м2 в УПИ ІІІ-83, кв.11 по плана на Червен бряг, ПИ с идентификатор 80501.801.61 по КК и КР на гр. Червен бряг, 

строеж от V (пета) категория, съгласно чл.137, ал.1, т.5, букви „в“ от ЗУТ и чл.10, ал.3, б. “в“ от Наредба №1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

Възложител: Мирослав Панталеев 

Настоящето Разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд-Плевен в 14-дневен срок от съобщаването.

Арх. Пламена Агалова

Главен архитект община Червен бряг

 

12.02.2020 11:34