Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели.

ОБЯВА

Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Червен бряг набира кандидати за обществени възпитатели. 

Длъжността се заема чрез сключване на граждански договор.

    Изисквания:

  1. висше образование / бакалавър, магистър/ в областта на правото, социологията, педагогиката или психологията;
  2. опит и умение за работа с деца;
  3. да не е осъждан;
  4. да не участва в общности с асоциална насоченост. 

Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените от МКБППМН малолетни и непълнолетни лица, взаимодейства с родителите и институциите, имащи отношение към проблемите с обучението и възпитанието на децата.

При кандидатстване се подават следните документи:

  • заявление до председателя на МКБППМН; 
  • автобиография европейски формат;
  • копие от документ за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
  • свидетелство за съдимост.

    Срок за подаване на документи – 20.01.2020 г., /вкл./, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Червен бряг.       

 

12.02.2020 11:33