Дирекция „Административно , правно и информационно обслужване“

 

Директор: Поля Кръстева
e-mail: [email protected]
GSM: 0884/332882
Приемен ден : всеки понеделник от 15:00  до 17:00 часа

Дирекция “Административно-правно и информационно обслужване” в йерархично отношение е на пряко подчинение на секретаря на общината.

Дирекцията е със следните функции:

1. Организира, координира и контролира дейността на Центъра за информация на услуги на гражданите;

2. Организира и извършва административното обслужване на физически и юридически лица и обезпечава различни форми на достъп за това;

3. Обезпечава взаимодействието между структурните звена и с други администрации при организиране на административното  обслужване;

4. Организира и осъществява деловодната дейност и документооборота в общината;

5. Извършва предоставяне на тръжни документи, приема и съхранява оферти по обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП, НМОП и Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в Община Червен бряг. Предава на  отдел „Обществени поръчки, програми и проекти“ с протокол приетите оферти;

6. Следи за спазването на сроковете за изпълнение на преписките;

7.Подпомага и организира архивната дейност в община Червен бряг, съгласно изискванията на Инструкцията за организиране на деловодната дейност и документооборота и Вътрешните правила за организацията и дейността на учрежденския архив в община Червен бряг;

8. Осигурява информация за административни услуги, предоставяни от Община Червен бряг;

9. Дава публичност на решенията на Общински съвет и нормативните актове, приети от него;

10. Организира предоставянето и разширяването на  online услуги за гражданите и бизнеса;

11. Осъществява  електронен обмен на документи и данни с Областна администрация-Плевен, с останалите общини от областта и с други институции. Насочва усилията си към подобряване на междуведомствената комуникация във връзка с обмена на информация и служебно съгласуване на преписки;

12. Осъществява организационно-техническото обслужване на  Общинския съвет-Червен бряг чрез Звено, подпомагащо работата на ОбС:

13. Подпомага дейността на кмета, заместник-кметовете и секретаря на Община Червен бряг и обезпечава тяхната работа;

14. Осъществява  поддържането, експлоатацията и техническия контрол на машините, оборудването, съоръженията и системите, осигуряващи дейността на общинската администрация;

15. Осигурява организационно-техническата подготовка за провеждане на избори, референдуми и други мероприятия;

16. Осигурява технически залите в основната административна сграда, подготвя, координира и контролира графика за тяхното използване, както и ползването на Ритуална зала-Червен бряг;

17. Координира дейността на кметовете и контролира задълженията им по ЗМСМА и другите нормативни документи, както и разпорежданията на кмета на общината, решенията на Общинския съвет и държавните институции, отнасящи се до тях;

18. Осъществява правната помощ на ръководния екип и на служителите във всички структурни звена на общинската администрация, с оглед законосъобразното осъществяване на техните функции, като дава мнения, съвети и справки от юридически характер и насоченост;

19. Дава мнение по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет;

20. Следи за законосъобразността на актовете на Кмета и осъществява текущ контрол по законосъобразността на действията на общинската администрация, а при несъгласие прилага мотивирано мнение;

21. Съгласува проекти на индивидуални административни актове на кмета на Общината с мнение за тяхната законосъобразност;

22. Съвместно с другите звена участва при съставянето, изменението и прекратяването на договори;

23. Контролира законосъобразното съставяне на договорите и другите актове, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения със служителите, на заповедите за дисциплинарни наказания и за търсене на имуществена отговорност на виновните лица;

24. Осигурява юридическо представителство в комисиите за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и Кодекса на труда и по възлагането на обществени поръчки;

25. Проучва и анализира прилагането на актовете на общинския съвет и при необходимост прави предложение пред ръководството за усъвършенстването им или за вземане на мерки за правилното им прилагане;

26. Осигурява входящата и изходящата кореспонденция по съдебните дела, анализира и обобщава резултатите от съдебните и други дела и периодично информира кмета на общината за тях;

27. Осъществява процесуално представителство пред всички органи на съдебната власт и арбитражен съд;

28. Съдейства и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземанията на общината;

29. Дава писмени становища по постъпили жалби, сигнали и предложения;

30. Обработва издадените актове за административните нарушения и изготвя наказателните постановления;

31. Изготвя отчети и информации за цялостната административно-наказателна дейност на общината;

32. Регистрира заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация, подадени както на хартиен, така и по електронна поща, съгласно процедурите на Закона за достъп до обществена информация и Вътрешните правила за достъп до обществена информация;

33. Разглежда и дава становища, изготвя решения по чл. 28, ал. 2 от ЗДОИ и води регистър на подадените заявления;

34. Поддържа информацията за Общината в интернет базираната „Интегрирана информационна система на държавната администрация /ИИСДА/.

Към дирекция АПИО е Център за услуги и информация на гражданите /ЦУИГ/, който е със следните функции:

 1. Осъществява деловодната дейност и кореспонденцията с гражданите и юридическите лица и организира документооборота и съхраняването на документацията в основния и текущите архиви на общината;
 2. Приема и регистрира входящата кореспонденция като я предава за изпълнение на звената в администрацията;
 3. Организира дейността на общината по предоставяне на услуги и информация на физически и юридически лица;
 4. Следи за спазване на сроковете за изпълнение на преписките и изготвя отчет за тях пред кмета на общината;
 5. Координира работата на отделите и дирекциите по предоставянето на административните и технически услуги;
 6. Анализира и прави предложения за подобряване на административното и техническото обслужване;
 7. Консултира гражданите относно предоставяните от общината услуги и изискванията за тяхното получаване;
 8. Консултира гражданите при попълване на изискваните формуляри на документи;
 9. Упълномощен служител на Центъра събира и ежедневно отчита приходи от местни такси и услуги;
 10. Поддържа в актуално състояние информационните табла в ЦУИГ;
 11. Извършва, срещу заплащане, копирни услуги за физически и юридически лица;
 12. Определени със Заповед на кмета служители подпомагат работата на СГГК Плевен при обслужване на  потребителите на кадастрални услуги на територията на община Червен бряг.

Към  дирекция АПИО е  звено „Канцеларията на кмета“:

 1. Извършва информационно-аналитична работа във връзка с молбите, жалбите и сигналите на гражданите и организира приема на граждани;
 2. Подпомага кмета на общината при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето й пред обществеността;
 3. Организира, осигурява и осъществява връзките на общината с правителствени, политически, обществени и граждански организации;
 4. Извършва проучване и анализ на общественото мнение и разработва проекти, програми и прогнози за усъвършенстване на местното самоуправление;
 5. Провежда постоянна информационна политика с гражданите и специфични групи от населението по всички въпроси от техен интерес;
 6. Създава условия за активна обратна връзка с гражданите, чрез дискусии, конференции, обсъждания и други, с цел коригиране и усъвършенстване на взаимодействието на общинската администрация с тях;
 7. Поддържа постоянна връзка с медиите за своевременно информиране на обществеността по политиката на общината и изграждане на коректен образ на кмета и общинската администрация и общинския съвет;
 8. Разработва и разпространява информационни и рекламни материали за общината (печатни, графични, фото, аудиовизуални и други);
 9. Организира пресконференции, брифинги, изложби и презентации, кампании за донорство и спонсорство;
 10. Организира и осигурява спазването на протокола в общината;
 11. Осъществява контакти с неправителствени организации от страната и чужбина и осигурява взаимен обмен на информация, знания и опит;
 12. Работи за мобилизиране и обединяване на обществеността за подобряване здравословния начин на живот, жизнената среда и заетостта на младите хора в общината;
 13. Води и поддържа в актуално състояние регистър на подписаните международни споразумения и архива за тях.

Към дирекция АПИО е Звено, подпомагащо  работата на Общинския съвет- Червен бряг:

 1. Служителите от Звеното, подпомагащо  работата на Общинския съвет- Червен бряг се назначават от кмета на общината по предложение на председателя на Общинския съвет.
 2. Възлагането на задачи, свързани с организационно-техническото обслужване на общинския съвет и неговите комисии и контрола на дейността на служителите, назначени по чл. 29 а, ал. 2 от ЗМСМА, се извършва от председателя на Общинския съвет
 3. Служителите от Звеното :
 • приемат и регистрират входящата и изходяща кореспонденция на Общинския съвет;
 • осъществяват организационното и техническото обслужване на Общинския съвет и общинската администрация;
 • подпомагат Общинския съвет при формулирането и разработването на решения за реализиране на общинската политика, в сферата на неговите правомощия и компетенции, както и представянето и пред обществеността;
 • следят за своевременното изпълнението на решенията на Общинския съвет и информира кмета и секретаря на общината;
 • организират изготвянето и обнародване на актовете на Общинския съвет и довеждане до знанието на населението;
 • организират съхраняването на копията от актовете на Общинския съвет – Червен бряг, и осигурява достъп на гражданите до тях;
 • изпълнява функциите по чл.. 109 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
 • подготвят и организират заседанията на съвета и постоянните комисии и водят протокол;
 • водят присъствени листи на за участието на общинските съветници в заседанията на съвета и присъствени списъци от заседанията на постоянните комисии;
 • изготвят и предоставят на дирекция „Финансова политика и ЧР“ ежемесечна справка за присъствието на общинските съветници в заседанията на съвета и в заседанията на постоянните комисии за изчисляване на възнагражденията;
 • изпращат преписите им от заседанията на кмета на общината, областния управител и районна прокуратура в законосъобразния срок;
 • водят регистър на декларациите по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество;
 • подготвят и участват във всички мероприятия и срещи на председателя на Общинския съвет с граждани, институции, НПО и др.;
 • подготвят и водят протокол от публичните  обсъждания, организирани от Общинския съвет;
 • следят за изпълнението на решенията на Общинския съвет, кореспондира с общинска администрация и изисква необходимите документи;