Отдел „ Икономика и общинска собственост“

 

 

Началник отдел: ГалинаКоларова

email: [email protected]

телефон: 0659/93180

Отдел “Икономика и общинска собственост“ в йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник-кмета на общината.

Функции на отдел “Икономика и общинска собственост“:

 1. Съставя актове за имотите - общинска собственост, организира съхраняването на  досиетата на актовете за общинска собственост и води следните регистри, съгласно Закона за общинската собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието:
 • Регистър на публичната общинска собственост;
 • Регистър на частната общинска собственост;
 • Регистър на разпоредителните сделки;
 1. Организира дейности по разпореждане  с общински нежилищни имоти – продажба на урегулирани поземлени имоти и земеделски земи, учредяване на право на строеж, учредяване допълнително право на строеж, ликвидиране на собственост и други и съхранява преписките по разпоредителните сделки;
 2. Подготвя отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти за преходната година и програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през настоящата година;
 3. Организира дейности по отдаване под наем на общински нежилищни имоти;
 4. Организира дейности по предоставяне на управление и учредяване на безвъзмездно право на  ползване върху общински нежилищни имоти;
 5. Подпомага дейностите по отдаване под наем на публична общинска собственост предоставена за управление на второстепенните разпоредители;
 6. Подпомага управителите на общински дружества, анализира дейността, води регистър на търговските дружества с  общинско участие;
 7. Извършва процедури по категоризация на търговските обекти и води регистър;
 8. Организира дейността за обществен превоз на пътници. Издава разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници. Издава карти за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания и за използване на улеснения при паркиране;
 9. Организира управлението на гори-общинска собственост, съгласно Глава XI от Закона за горите и управление  и ползване на земеделските земи- общинска собственост;
 10. Води регистър на частно практикуващите ветеринарни лекари;
 11. Води регистър на пчелните семейства;
 12. Организира изпълнението на общинската жилищна политика;
 13. Извършва необходимите проверки във връзка с определяне на  жилищните нужди;
 14. Изготвя списък за настаняване в общински жилища през годината;
 15. Организира и контролира дейностите свързани с изземване или премахване на общински жилищни имоти;
 16. Извършва контрол по  ползване и стопанисване на общински жилищни имоти;
 17. Изготвя  справки до дирекция „Финансова политика и управление на ЧР“, за приходи и просрочени задължения по договори за наем;
 18. Извършва контрол по договорите за наем на общински имоти, вещи, земя, РИЕ и договори за учредено безвъзмездно право на ползване. Изготвя справки до дирекция АПИО за образуване на съдебни дела срещу длъжници на Община Червен бряг по договори за наем на жилищни и нежилищни имоти, вещи, земя и РИЕ;
 19. Проучва и изготвя отговори на предложения и сигнали, свързани с жилищната политика.