Здравеопазване в община Червен бряг

Здравният статус на населението е в пряка зависимост от стила и начина на живот, физическата, социално-икономическата среда и демографската характеристика на Общината.

Състояние на системата за медицинска помощ. Дейност и състояние на лечебните заведения на територията на община Червен бряг 

В резултат на провеждащата се здравна реформа, териториалната организация на здравеопазването в община Червен бряг е представена от следните елементи на здравната система:

             

Първична извънболнична медицинска помощ

Общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина, в община Червен бряг са планирани и разпределени на териториален принцип, във връзка с потребностите на населението от достъпна и своевременна медицинска помощ в съответствие с областната здравна карта.

Първичната медицинска помощ /ПМП/ се оказва от общопрактикуващи лекари /ОПЛ/. В момента на територията на Общината има регистрирани и работят 18 амбулатории за първична медицинска помощ – индивидуални практики, като в  гр. Червен бряг са 8, а в селищата на общината са 10. Във всички населени места е осигурена първична медицинска помощ.

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЕКАРСКИТЕ ПРАКТИКИ ЗА ПМП

 Община Червен бряг 18
 гр. Червен бряг 8
 гр. Койнаре, с. Горник, с. Сухаче 3
 с. Глава 1
 с. Радомирци 1
 с. Девенци, с. Реселец и с. Бресте 1
 с. Ракита 1
 с. Телиш 1
 с. Чомаковци 1
 с. Рупци 1

 

В общинския център работят 8 общопрактикуващи лекари с помощен медицински персонал, в сградата на бившата поликлиника – гр. Червен бряг.   Ползваният от тях сграден фонд е в добро материално и техническо състояние.

В 13-те населени места на Община Червен бряг здравните служби са в сграден фонд – публична общинска собственост.

През 2014 г. в здравната служба на с. Телиш е разкрита групова практика по дентална медицина.

На територията на община Червен бряг са изградени добри медицински практики и населението е обезпечено с квалифицирана медицинска помощ. Налице е добра комуникация между общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти в доболничната и болнична помощ.

 

Специализирана извънболнична медицинска помощ

Специализираната извънболнична медицинска помощ на територията на Общината се осъществява от:

– 1 Медицински център в гр. Червен бряг;

– 8 амбулатории за индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ, намиращи се в гр. Червен бряг.

 „Медицински център – Червен бряг” ЕООД е лечебно заведение,  в което се осъществява специализирана извънболнична медицинска помощ от 8 лекари с различни признати специалности. Дружеството е правоприемник на бившата Поликлиника в града и съгласно Закона за лечебните заведения е регистрирано по Търговския закон. Едноличният собственик на капитала е община Червен бряг, като правата на собственик се упражняват от Общински съвет – Червен бряг.

„Медицински център – Червен бряг” ЕООД е със седалище гр. Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 61. Лечебното заведение отговаря на санитарно-хигиенните изисквания и има всички разрешителни за дейност от съответните органи. Управлява се от управител, който се избира утвърждава от Общински съвет – Червен бряг.

Въпреки че се намира в края на града, местоположението му е благоприятно поради следните причини:

 • от центъра на Червен бряг до „Медицински център – Червен бряг” ЕООД може да се стигне за около 10 минути;
 • МЦ е разположен в една сграда с общопрактикуващите лекари, „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД и Филиала на центъра за спешна медицинска помощ;
 • единият вход на „Медицински център – Червен бряг” ЕООД е разположен на повърхността на земята и оттам безпрепятствено може да се влиза с носилка на колела и инвалидна количка;
 • около сградата има няколко паркинга;
 • наблизо са разположени няколко малки магазина и заведения за обществено хранене.

 Дейността на  „Медицински център – Червен бряг” ЕООД е: медицинска диагностика, лечение, медицинска консултация, профилактика и промоция на здравето. В лечебното заведение медицинските специалисти извършват лечение на лица с остри заболявания, травми и изострени хронични болести. Периметър на действие на „Медицински център – Червен бряг” ЕООД е град Червен бряг и всички селища от общината. Изпълнението на дейностите се осъществява от персонал с численост 12 човека.

В зависимост от професионалната си квалификация в Дружеството работят:

– 8 лекари – специалисти /оториноларинголог, педиатър, очен, психиатър, хирург, лекар клинична лаборатория, пневмофтизиатър, вътрешни болести/;

– 2 лица среден и полувисш медицински персонал;

– 1 клиничен лаборант.

Всички лекари са с призната специалност, останалият медицински персонал е с нужната квалификация. Повечето лекари – специалисти работят и на втори договор със Здравната каса, но в Лечебните заведения за болнична помощ. Тази дейност не е конкуренция на извънболничната помощ, осъществявана от Медицински център – Червен бряг” ЕООД”. На областно ниво е налице същата тенденция за специалисти, работещи в повече от едно лечебно заведение.

 

За контакти:

„Медицински център – Червен бряг” ЕООД

гр. Червен бряг

ул. „Яне Сандански” № 61

Д-р Иво Нацов – Управител

Тел.0878 347017

 

 Болнична медицинска помощ

Болничната помощ на територията на Общината е представена от                 „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД. Дружеството е регистрирано от Плевенски окръжен съд като Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „Многопрофилна болница за активно лечение – Червен бряг” ЕООД, с предмет на дейност „Осъществяване на болнична помощ”. Лечебното заведение е правоприемник на Общинска болница гр. Червен бряг и е със седалище – Червен бряг, ул. „Яне Сандански” № 61.

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД е лечебно заведение със 100% общинско участие, в което медицински специалисти съвместно с друг персонал извършват лечение на лица с остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно стационарно лечение, родилна помощ, физиотерапия и рехабилитация.

В „МБАЛ – Червен бряг” ЕООД функционират отделения по основните медицински специалности и отделение по диализа с необходимия брой специалисти и оборудване, с които се оказва качествена болнична помощ за нашия район и съседни общини. В последните години се наблюдава тенденция за увеличаване броя на преминалите пациенти от нашата и съседни общини, което е белег за добро качество на предлаганите медицинските услуги.

Функционално дейността е организирана в следните подразделения:

 Консултативно-диагностичен блок:

 1. Приемно-консултативни кабинети – 7 /детски болести, нервни болести, вътрешни болести, хирургия, акушерство и гинекология, хемодиализа и преданестезиологична консултация/.
 2. Медико-диагностични лаборатории:

– клинична лаборатория с ІІ-ро ниво на компетентност;

– патоморфологична и микробиологична лаборатория.

 1. Отделение за образна диагностика с ІІ-ро ниво на компетентност:

– кабинет за конвенционална рентгенова диагностика;

– кабинет за КТ;

– кабинет за ехографска диагностика;

– мобилен мамограф;

– кабинет по фиброгастроскопия.

 1. Диагностични и други кабинети:

– кабинет за функционална диагностика /дишане и ССС /;

– кабинет за ехокардиографска диагностика и доплерова сонография;

– център за обучение на диабетно болни.

 Стационарен блок – разкрити 80 легла, от които 74 за активно лечение и 6  за интензивно лечение в следните отделения:

 1. Отделение по вътрешни болести – 24 легла;
 2. Отделение по хирургия – 15 легла;
 3. Отделение по нервни болести – 10 легла;
 4. Отделение по детски болести – 15 легла;
 5. Отделение по АиГ – 10 легла;
 6. Отделение по ОАИЛ – 6 легла;

Отделение за диализно лечение – 7 поста за диализни процедури.

Човешките ресурси са разпределени според организационната структура на болницата в съответствие с Наредба № 29 на МЗ на функционално блоков принцип. Болницата разполага с кадрово обезпечение на по-горе описаните структури. Голяма част от медицинските сестри и акушерки са преминали курсове на обучение за повишаване на тяхната квалификация по информатика, статистика и други специалности.

За контакти:

„МБАЛ – Червен бряг” ЕООД

гр. Червен бряг

ул. „Яне Сандански” № 61

Валерий Желязков – Управител

тел. 0878 831935

 

На територията на общината има 12 училищни и детски здравни кабинети и  детска ясла, в които медицинските специалисти участват в провеждането на общинската здравна политика на територията на общината, наблюдават физическото развитие на децата, регистрират здравното и имунизационното им състояние в здравно-профилактична карта въз основа на данните, подадени от личния лекар.

На територията на общината функционира 1 филиал на Центъра за спешна медицинска помощ – гр. Плевен.  Медицински специалисти с помощта на друг персонал оказват спешна помощ на заболели и пострадали лица в дома, на местопроизшествието и по време на транспортирането до евентуалната им хоспитализация. Филиалът обслужва Община Червен бряг и част от Община Долни Дъбник. Той е разположен в сградата на МБАЛ – Червен бряг.

 

За контакти:

Филиал на ЦСМП – Превен

Гр. Червен бряг

Ул. „Яне Сандански” № 61

Д-р Николай Ценов – Ръководител

Тел. 0659 92968

 

Лечебните заведения в района покриват в оптимална степен търсенето на медицински услуги. За това спомага благоприятното географско разположение на  общината с добре изградената си инфраструктура и компактният сграден фонд на МБАЛ и Медицински център. Сградите на здравните служби по селата са добре поддържани и лекарски практики на ОПЛ има във всички селища на територията на общината.

Налице е добра комуникация между общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти в доболничната и болничната помощ. Населението се обслужва от висококвалифицирани медицински специалисти. Лечебните заведения с изградените си структури, организация на дейност и действащи добри медицински практики, посрещат по най-добър начин потребностите на своите пациенти като оказват достъпно, ефективно и качествено доболнично и болнично лечение на населението.