Административни услуги - отдел "Икономика и общинска собственост"

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги - за имот общинска собственост

1966 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 дървета и на лозя над 1 дка

2005 Издаване на Заповед за учредяване на преминавани и|или прокарване през общински имоти

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение

2010  Издаване на разрешително за ползването на плувен басейн през летния сезон

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващи хора с увреждания и използване на улеснения при паркиране

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти

2029 Регистрация на собственици на пчелни семейства

2035 Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства

2045 Издаване на разрешително за достъп до горски територии

2047 Категоризация на места за настаняване

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение

2050 Прекратяване на категорията на туристически обект

2051 Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари

2059 Издаване на заповед за изземване на имот

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижимите имоти

2087 Регистрация на пътни превозни средатва с животинска тяга

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект

2095 Справки по актови книги и издаване на заверени копия от документи относно общинската собственост

2105 Установяване на жилищни нужди - картотекоране и и издаване на удостоверение

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект

2715 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници Дубликат

Продажба на имоти общинска собственост в урбанизираната територия и извън нея

Продажба на имот с отстъпено право на строеж

Продажба на продаваеми части по ПРЗ

Издаване на удостоверение за липса на задължения по наемни отношения към Община Червен бряг

Отдаване под наем на обекти и имущество - общинска собственост - пасища и мери

Вписване на нов водач на такси

Издаване на холограмни стикери към разрешение за таксиметрова дейност

Издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници

Включване в списъка на превозните средства към удостоверението за регистрация на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство

Издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз

Заявление по Чл. 37 В, Ал. 7 от ЗСПЗЗ за изплащане на средногодишно рентно плащане

Удостоверение за липса на задължения по Чл. 37 В, Ал. 3, Т. 2 от ЗСПЗЗ

Наемане на места за търговия на традиционния есенен панаир

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лице, представило разрешително за упражняване на частна ветеринарна медицинска практика

Учредяване право на строеж върху общинска земя

Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

Издаване на сертификат за инвестици клас В по Закона за насърчаване на инвестициите

Издаване на превозен билет