Петък, Май 29, 2015
   
Text Size
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг
 • Община Червен бряг

Администриране на местни данъци и такси

ОТДЕЛ „ АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ „

Отдела функционира от 01.12.2005 г. Помещава се на ул.” Антим І „ № 1 в сградата на Община Червен бряг, етаж 5, стая 505 и стая 507.

 

Образци на документи

ФОРМУЛЯРИ

1 ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.61н ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ПАТЕНТЕН ДАНЪК

11 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.14 ОТ ЗМДТ

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17, АЛ.7 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.17, АЛ.10 ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък

2 СЪОБЩЕНИЕ ПАТЕНТ И ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.32, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.49, АЛ.3 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

11 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1 ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЪТНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО БЕЗ ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ

11 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54, АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАН ЛЕК АВТОМОБИЛ

11 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ.1 ОТ ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

11 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.54,АЛ.1 ОТЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

2 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДАНЪЧНА ОЦЕНКА

2 ИСКАНЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ

2 ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

2 ДЕКЛАРАЦИЯ  по чл.117 от ЗМДТ

2 ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.15, АЛ.3, т.1

 

Плащане на задължения за местни данъци и такси към Община Червен бряг

- на каса в отдел „ АМДТ „, Община Червен бряг, етаж 5, стая 507

- по пощата с пощенски запис

- по банков път

Банкова сметка:

"Търговска банка Д" офис Червен бряг

IBAN: BG82DEMI92408400081712

BIC: DEMIBGSF

 

 

Код за вид плащане:

- 442100 Данък върху недвижимите имоти, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 442400 Такса битови отпадъци, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 442300 Данък върху превозни средства, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 442500 Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 443400 Други данъци, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 441400 Патентен данък, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 446500 Глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

- 448013 Такса куче, наказателна лихва за просрочие на вземането

- 442200 Данък върху наследството, наказателна лихва за просрочие на вземането

Работно време на отдел „ АМДТ „

9,00 ч. – 12,30 ч.

13,00 ч. – 17,30 ч.

Списък на необходими документи при регистрация

 

Органите по приходи от отдел „ АМДТ „ имат право да изискат и други документи на основание чл.12, ал.1, т.7 от ДОПК.

 

 

І. Регистрация на недвижим имот от Физически лица, Юридически лица и Еднолични търговци:

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ
 2. Документ за собственост / копие /
 3. Удостоверение за наследници / при имот придобит по наследство /
 4. Акт за смърт / при починал ползвател /
 5. Разрешение за ползване / при ново строителство /
 6. Решение на ТЕЛК / при основно жилище /
 7. Пълномощно

Срок за подаване:

- 2 месечен срок от придобиване на недвижимия имот или при настъпване на промяна в декларирано обстоятелство.

- 6 – месечен срок от откриване на наследството

Декларацията се подава :

- лично

- от надлежно упълномощено лице

- по пощата с обратна разписка

При подаване на декларацията след изтичане на законоустановеният срок на лицето се съставя АУАН / акт за установяване на административно нарушение / или фиш.

Такса: не се заплаща

ІІ. Регистрация на моторно превозно средство:

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.54 от ЗМДТ  /лек автомобилбез лек автомобил/
 2. Документ за придобиване / Договор за покупко–продажба и/или Митническа декларация /
 3. Копие от големия талон на КАТ
 4. Квитанция или платежно нареждане за платен данък при придобиване на имущество
 5. Квитанция или платежно нареждане за платен данък върху превозното средство
 6. Решение на ТЕЛК / при МПС до 117.64 kw и обем на двигателя до 2000 куб. см -  в сила от 01.01.2009 г./ 

Срок за подаване:

- 2 месечен срок от придобиване или при настъпване на промяна в декларирано обстоятелство.

- 6 – месечен срок от откриване на наследството

Декларацията се подава :

- лично

- от надлежно упълномощено лице

- по пощата с обратна разписка

При подаване на декларацията след изтичане на законоустановеният срок на лицето се съставя АУАН / акт за установяване на административно нарушение / или фиш.

Такса: не се заплаща

ІІІ. Регистрация на лица подлежащи на облагане с патентен данък:

Необходими документи:

 1. Данъчна декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
 2. Пълномощно

Срок за подаване:

- За обстоятелства, свързани с определянето на данъка:

ü до 31 януари на годината, за която се подава декларация;

ü непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.

- За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.

- За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края на месеца, следващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

Декларацията се подава :

- лично или чрез упълномощено лице

- по пощата с обратна разписка

При подаване на декларацията след изтичане на законоустановеният срок на лицето се съставя АУАН / акт за установяване на административно нарушение / или фиш.

Такса: не се заплаща

ІV. Регистрация на декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.32, ал.1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата
 2. Удостоверение за наследници
 3. Удостоверение от Нотариус / при завещание /

В кои случаи се подава – при смърт на физическо лице и откриване на наследство

От кого се подава - при откриване на наследство данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите на наследства, открити след 01.01.2005 г.

Срок за подаване - декларацията се подава в срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.

Къде се подава - декларацията се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната.

Как се подава - декларацията се подава лично или чрез упълномощен представител.

При подаване на декларацията след изтичане на законоустановеният срок на лицето се съставя АУАН / акт за установяване на административно нарушение / или фиш.

Такса: Не се заплаща

V. Регистрация на декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество

Необходими документи:

 1. Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество 

Декларацията се подава от :

- приобретателят на имуществото /надарения и пр./

- прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е

уговорено изрично

- прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи.

Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Кога се подава:

Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице.

Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес. 

VІ. Регистрация на декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък:

1. Декларация се подава за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, в общината по местонахождението му в срок до 30 януари на годината, следваща тази, за която се отнася.

2. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице, а това е лицето, което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател, лице, стопанисващо обекта на друго правно основание. При промяна на лицето, стопанисващо обекта, през годината, декларация се подава от всяко от лицата, за периода, за който е било данъчнозадължено лице.

Декларацията се подава :

- лично или чрез упълномощено лице

- по пощата с обратна разписка

Такса: не се заплаща

VІІ. Издаване на Удостоверение за данъчна оценка:

Необходими документи:

1.   Заявление по образец

 1. Удостоверение за наследници
 2. Удостоверение от Нотариус / при завещание /
 3. Нотариално заверено пълномощно
 4. Констативен протокол  за етапа на завършеност на обекта от техническа служба на общината / ако имота е в незавършен вид /
 5. Декларация по чл.14 от ЗМДТ / ако данъчната оценка е с право на строеж при незавършен вид /
 6. Скица
 7. Удостоверение от Общинска служба по Земеделие с характеристиките на имота / при издаване данъчна оценка на земеделска земя / 

Срок на издаване:

- до 24 часа / бърза услуга /

- до 14 дни / обикновена услуга /

Такса:

- 15 лв. за бърза услуга

- 8 лв. за обикновена услуга

VІІІ. Издаване на Удостоверение за декларирани данни:

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Пълномощно

Срок на издаване: Един работен ден

Такса: 3,00 лв.

ІХ. Изготвяне на документи за превод и легализация за чужбина:

Необходими документи:

 1. Издадено удостоверение от отдел „ Администриране на местните данъци и такси”

Срок на издаване: Един работен ден

Такса: 10,00 лв.

Х. Издаване на Служебна бележка за платен данък върху превозните средства:

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Пълномощно

Срок на издаване: Един работен ден

Такса: 3,00 лв.

ХІ. Издаване на удостоверение за платен данък върху превозните средства на основание чл.264, ал.2 от ДОПК:

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Пълномощно

Срок на издаване: Един работен ден

Такса: 3,00 лв.

ХІІ. Издаване на Удостоверение за платен данък наследство:

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Пълномощно

Срок на издаване: Един работен ден

Такса: 3,00 лв.

ХІІІ. Издаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения за местни данъци и такса битови отпадъци по чл.87, ал. 6 от ДОПК към Община Червен бряг:

Необходими документи:

 1. Искане по образец
 2. Нотариално заверено пълномощно

Срок на издаване: До 7 дни

Такса: 6,00 лв.

ХІV. Заверка на Молба декларация до нотариус за обстоятелствена проверка

Необходими документи:

 1. Молба – декларация

Срок на заверка: Веднага

Такса: 3,00 лв.

ХV. Издаване на дубликат на платежен документ:

Необходими документи:

 1. Искане по образец

Срокове на издаване: Веднага 

Такса: 1,00 лв. за квитанция

ХVІ. Издаване на копие от подадена данъчна декларация по ЗМДТ:

Необходими документи:

 1. Искане по образец

Срок на издаване: До 7 дни 

Такса: 5,00 лв.